صفحه اصلي

تعداد بازديد:

2822

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : سه شنبه24/06/88

تحليل هندسي چين خوردگي مرتبط با..
تاقديس اناران در حاشيه گسل جبهه کوهستاني قرار دارد و از جمله تاقديس هاي کمربند چين خورده - رانده شده زاگرس مي باشد. گسل جبهه کوهستاني به عنوان يک جبهه توپوگرافيک کمربند چين خورده - رانده شده زاگرس را به چندين منطقه شامل ايذه، فارس، لرستان و فروافتادگي دزفول تقسيم مي کند.

تحليل هندسي چين خوردگي مرتبط با گسلش مدفون فعال، تاقديس اناران، جنوب باختر ايران

حاجي علي بيگي حسين,علوي سيداحمد,افتخارنژاد جمشيد,مختاري محمد

چکيده
تاقديس اناران در حاشيه گسل جبهه کوهستاني قرار دارد و از جمله تاقديس هاي کمربند چين خورده - رانده شده زاگرس مي باشد. گسل جبهه کوهستاني به عنوان يک جبهه توپوگرافيک کمربند چين خورده - رانده شده زاگرس را به چندين منطقه شامل ايذه، فارس، لرستان و فروافتادگي دزفول تقسيم مي کند. منطقه گسلي بالارود که به صورت يک گسل راندگي مدفون بخشي از گسل جبهه کوهستاني است حد فاصل منطقه لرستان (جنوب) و منطقه فروافتادگي دزفول (شمال) قرار دارد. منطقه گسلي بالارود با عبور از حاشيه جنوبي تاقديس اناران، اين تاقديس و تاقديس هاي هم جوار را تحت تاثير عملکرد خود قرار داده است.

برداشت هاي صحرايي و تجزيه و تحليل پارامترهاي هندسي تاقديس و مقايسه آنها با مدل هاي ارايه شده براي انواع چين هاي مرتبط با گسلش، حکايت از آن دارد که مي توان تاقديس اناران را به عنوان يک نمونه از چين خم گسلي نوع? که دچار برش متاثر از عملکرد منطقه گسلي بالارود شده، پيشنهاد نمود.

كليد واژه: اناران، بالارود، راندگي مدفون، زاگرس

منبع : فصلنامه زمين شناسي ايران - زمستان 1387- سال دوم – شماره هشتم – صفحه 83-71

متن اين مقاله به صورت فايل rar قابل دريافت مي باشد.