صفحه اصلي

تعداد بازديد:

5988

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : يکشنبه24/08/88

تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ايران
جهان در حال دگرگوني است و همسو با آن آراء و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي در حال دگرگون شدن است. بسياري از پژوهشگران در تلاش¬اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادي آزمون کنند.

تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ايران

نويسندگان : اکبر کميجاني؛ روح اله نظري

چکيده
جهان در حال دگرگوني است و همسو با آن آراء و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي در حال دگرگون شدن است. بسياري از پژوهشگران در تلاش¬اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادي آزمون کنند. متأسفانه، براي تبيين اين هدف، اغلب آنها از مدل هاي آماري خاص يا عمدتاً از مدل راتي رام (1986) که تابع توليدي با محدوديت آماري داشت، استفاده مي کردند. اين مقاله با اهدافي از جمله جايگزين کردن يک چارچوب نظري بر اساس تابع تقاضاي قراردادي ارکين بايرام (1990) و با استفاده از داده هاي سري زماني دوره 84-1353 به تبيين تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ايران مي پردازد.
نتايج به دست آمده از اين مقاله با استفاده از يک الگوي خود رگرسيون برداري (VAR) حاکي است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي مثبت برآورد شد که با مباني نظري اقتصاد کينزي که در اين مقاله ملاک عمل قرار گرفته و همچنين با نتايج اکثر مطالعات مشابه سازگار است.

کليدواژگان : خود رگرسيون برداري.؛ رشد اقتصادي؛ مخارج دولت
منبع : فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهاي اقتصادي، سال نهم، شماره سوم, پاييز 1388
متن اين مقاله به صورت فايل rar قابل دريافت مي باشد.