صفحه اصلي

تعداد بازديد:

1985

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : چهارشنبه02/10/88

بررسي عوامل مستعد کننده زخم پا و..
زخم هاي پا يکي از مهم ترين عوارض ديابت هستند که احتمال ابتلا به آن در طول زندگي در هر فرد بيمار 15% است. هدف از مطالعه حاضر تعيين عوامل مستعد کننده زخم پا و روش هاي درمان آن در بيماران ديابتي شمال ايران بود...

"بررسي عوامل مستعد کننده زخم پا و روش هاي درمان آن در بيماران ديابتي شهرستان بابل"
 
ناصر جان‏ محمدي, زليخا معززي, پريسا قبادي گل افشاني, راضيه حدادي، محمد منتظري، محمود منتظري
 
مقدمه: زخم هاي پا يکي از مهم ترين عوارض ديابت هستند که احتمال ابتلا به آن در طول زندگي در هر فرد بيمار 15% است. هدف از مطالعه حاضر تعيين عوامل مستعد کننده زخم پا و روش هاي درمان آن در بيماران ديابتي شمال ايران بود.
 
مواد و روش ها: مطالعه حاضر مطالعه اي مقطعي است که در 100 بيمار ديابتي مبتلا به زخم پا که طي سال هاي 84-83 در بيمارستان هاي شهيد بهشتي و يحيي نژاد بابل بستري شده بودند، انجام شد. براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه که اولي مربوط به اطلاعات دموگرافيک و دومي سوالاتي راجع به عوامل مستعد کننده زخم پا در بيماران ديابتي و درمان هاي صورت گرفته بود، استفاده شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل شد و p<0.05 معني دار تلقي شد.
 
يافته ها: در بيماران مورد مطالعه هيچ ارتباط معني داري بين جنس با مصرف سيگار، مصرف الکل و چاقي وجود نداشت (p>0.05). بروز زخم، در 66% موارد، اتفاقي گزارش شد و در 18% موارد عامل زمينه ساز بروز زخم وجود جسم خارجي بود. در پاي 73% بيماران (27 مرد و 46 زن) ساختمان غيرطبيعي ديده شد که ارتباط معني داري بين جنس و ساختمان غيرطبيعي پا وجود داشت (p=0.001).
 
نتيجه گيري: هر چند زخم پاي ديابتي به طور کامل قابل پيشگيري نيست، مي توان ميزان بروز و ناتواني حاصل از آن را با کاهش عوامل زمينه ساز و تداوم آموزش به ميزان زيادي کاهش داد.
 
واژه هاي کليدي : ديابت، زخم پاي ديابتي، عوامل خطرساز
منبع : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران ، دوره يازدهم ، شماره 2 ، تير 1388
 
جهت دريافت متن کامل اين مقاله به لينک زير مراجعه کنيد.