صفحه اصلي

تعداد بازديد:

9284

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : چهارشنبه02/10/88

بررسي اثر جوشانده گياه گزنه بر قند،..
گزنه از گياهان طبي است که به عنوان کاهش دهنده فش ارخون، چربي و قند خون استفاده مي شود . از آنجائيکه مصرف غذاي سرشار از فرکتوز موجب افزايش مقاومت به انسولين مي شود، هدف اين مطالعه بررسي اثر جوشانده گزنه بر قند، انسولين و چربيهاي سرم درموش هاي صحرايي نرتغذيه شده با فرکتوز بوده است.

بررسي اثر جوشانده گياه گزنه بر قند، انسولين و چربيهاي سرم درموش هاي صحرايي نر تغذيه شده با فرکتوز

محمد رضا شهرکي - حميده مير شکاري - احمد رضا شهرکي - الهام شهرکي  - خداداد ديوبند


چکيده
زمينه و هدف : گزنه از گياهان طبي است که به عنوان کاهش دهنده فش ارخون، چربي و قند خون استفاده مي شود . از آنجائيکه مصرف غذاي سرشار از فرکتوز موجب افزايش مقاومت به انسولين مي شود، هدف اين مطالعه بررسي اثر جوشانده گزنه بر قند، انسولين و چربيهاي سرم درموش هاي صحرايي نرتغذيه شده با فرکتوز بوده است.

روش تحقيق: اين مطالعه بر روي 3 گروه موش صحرايي نر از نژاد Wistar- Albino که بطور تصادفي به گروه کنترل و دو گروه تست تقسيم شدند ، انجام شد . گروه کنترل از آب و غذاي معمولي و دو گروه تست که به مدت 4 هفته ازغذاي سرشار از فرکتوز ( 66 درصد ) استفاده نمودند. يک گروه تست روزانه 60-40 و احد انسوليني جوشانده گزنه و گروه تست دوم همان حجم آب مقطر را د رمدت مطالعه - دريافت کردند . در پايان دوره آزمايش، حيوانات مورد بررسي بيهوش و از وريدهاي گردن خونگيري جهت اندازه گيري قند، انسولين و ليپيدهاي سرم انجام شد. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار کامپيوتري  SPSSو تست هاي آماري آناليز واريانس وشفه آناليز گرديد . نتايج به صورت mean±SDگزارش و اختلافات آماري با p<0.05 معني دار تلقي شد.

يافته ها : نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که مقدار قند، انسولين ، آب و غذاي مصرف شده و وزن نهايي در گروه تست دريافت کننده گزنه کاهش معني داري نسبت به گروه تست دوم داشت، اما مقايسه ساير پارامترها بين دو گروه تست تفاوت معني داري نشان نداد.

نتيجه گيري : نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که مصرف جوشانده گزنه موجب کاهش مقاومت به انسولين در موشهاي صحرايي نر تغذيه شده با فرکتوز مي شو د که مکانيسم دقيق آن نياز به مطالعه بيشتر دارد.

کليد واژه ها: گزنه؛ فروکتوز؛ قند؛ انسولين
منبع : مجله افق دانش،فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گناباد (دوره 14 ؛ شماره 3؛ پاييز سال 1387)

جهت دريافت متن کامل اين مقاله به لينک زير مراجعه کنيد.