صفحه اصلي

تعداد بازديد:

6635

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : يکشنبه30/03/89

مقاله "کيفيت زندگي سالمندان منطقه 2 تهران"


مقاله "کيفيت زندگي سالمندان منطقه 2 تهران"

فردين علي پور, حميرا سجادي, آمنه فروزان, اکبر بيگلريان, علي جليليان

نشريه : سالمند، سال سوم ، شماره نهم و دهم، پاييز و زمستان 1387

چکيده
هدف: جمعيت جهان بسرعت در حال سالمند شدن است امروزه در اکثر جوامع، سالمندي به عنوان يک مساله مهم مطرح است. سالمندي فرآيند طبيعي در زندگي انسان و حاصل فرسايش تدريجي ارگانهاي حياتي است. عوامل فردي مانند سن، جنس، نژاد و ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي در زمان و ميزان آن تاثير گذارند. همزمان با افزايش کميت سالمندان توجه به کيفيت زندگي سالمندان و شناسايي عوامل موثر بر آن جهت سياستگزاريهاي جامع و صحيح براي اين قشر از افراد جامعه از اهميت زيادي برخوردار است. در اين مقاله به بررسي وضعيت کيفيت زندگي سالمندان منطقه 2 تهران پرداخته شده است.

روش بررسي: مطالعه حاضر مطالعه اي مقطعي و از نوع تحليلي مي باشد که اطلاعات آن با استفاده پرسشنامه هاي کيفيت زندگي مخصوص سالمندان (ليپاد) و چک ليست متغيرهاي زمينه اي در يک نمونه 100 نفري از سالمندان منطقه 2 تهران جمع آوري شده است و به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات حاصله از آزمونهاي کولموگروف - اسميرنوف (K-S)، آناليز واريانس يک طرفه (One way Anova) و آزمون تي (T.Test) استفاده شد.

يافته ها: از جمعيت 100 نفري اين تحقيق 70 نفر را مردان و 30 نفر را زنان سالمند تشکيل مي دادند. اکثريت واحدهاي مورد پژوهش (61 درصد) در دامنه سني 60-70 سال بودند، ميانگين سني براي مردان حدود 70 سال و براي زنان حدود 69 سال بود. بين مردان و زنان سالمند در تمام ابعاد کيفيت زندگي اختلاف آماري معناداري وجود داشت (P<0.05) و در تمامي ابعاد کيفيت زندگي مردان سالمند بالاتر بود. افراد متاهل و با تحصيلات بالاتر و داراي مسکن شخصي از کيفيت زندگي بالاتري برخوردار بودند.

نتيجه گيري: عوامل مختلفي بر کيفيت زندگي سالمندان تاثيرگذار مي باشند که شناخت اين عوامل جهت برنامه ريزي بهتر در مورد سالمندان و توانمندسازي آنان از اهميت خاصي برخوردار است.

كليد واژه: سالمندان، کيفيت زندگي، پرسشنامه ليپاد

متن کامل اين مقاله به صورت فايل RAR قابل دريافت مي باشد.
 
 
 
 

جهت رویت سایر فعالیتها به پروفایل آقای فردين علي پور مراجعه نمایید.