صفحه اصلي

تعداد بازديد:

1201

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : چهارشنبه30/06/90

مقاله "جداسازي سلول هاي بنيادي مزانشيمي CD34+ از مغز استخوان موش"


مقاله "جداسازي سلول هاي بنيادي مزانشيمي CD34+ از مغز استخوان موش"

صمد ندري – مسعود سليماني

فصلنامه پژوهشي خون – دوره 4 – شماره 2- تابستان 1386

چکيده :
سابقه و هدف: جداسازي و تخليص سلول هاي بنيادي مزانشيمي(MSCs) موش از طريق روش چسبيدن به ظرف كشت پلاستيك، به علت رشد ناخواسته سلول هاي خوني و غير مزانشيمي بسيار مشكل است. در اين مطالعه، جمعيت هموژن از سلول هاي بنيادي مزانشيمي +CD34 با روش انتخاب ايمني مثبت (Positive immunoselection) از مغز استخوان موش جداسازي شده است.

مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. پس از نخاعي كردن موش هاي نژاد C57B1/6 ، سلول هاي مغز استخوان آن ها آسپيره و با دانه هاي آهن ربايي متصل به آنتي بادي ضد CD34 انكوبه گرديد. بعد از انتخاب ايمني مثبت، بخشي از سلول ها براي بررسي درصد بيان ماركر CD34 با دستگاه فلوسايتومتري مورد بررسي قرار گرفتند و مابقي كشت گرديدند. 24 ساعت پس از كشت، سلول هاي غير چسبان كه عمدتاَ سلول هاي بنيادي خون ساز بودند، از طريق شستشو حذف شدند و سلول هاي چسبيده به ظرف كشت پلاستيك از نظر وجود ماركرهاي سطحي (CD11b and CD45،CD34 ،Vcam-1 ،Sca-1 ، CD44) مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور اثبات ماهيت مزانشيمي، از آزمايش تمايز به استخوان و چربي استفاده شد.

يافته ها: يك هفته پس از كشت اوليه، جمعيت خالصي از سلول هاي CD34+ شبه فيبروبلاست به دست آمد. در اين سلول ها ماركرهايCD34 ، Sca-1، CD44 و Vcam-1 بيان شد اما CD11b و CD45 بيان نشد. در اين سلول ها ژن هاي تمايز به استخوان (استئوكالسين، استئوپنتين و گيرنده هورمون پاراتيروئيد) و چربي (ليپوپروتئين ليپاز و آديپسين) بيان شدند.

نتيجه گيري: از اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت كه با استفاده از اين روش امكان تخليص سلول هاي بنيادي مزانشيمي با كارايي بالا از مغز استخوان موش نژاد C57B1/6 وجود دارد. سلول هاي CD34+ مغز استخوان موش C57/B16 با توانايي چسبيدن به ظرف كشت پلاستيك و تمايز به دودمان هاي اسكلتي، سلول هاي بنيادي مزانشيمي مي باشند.

كليد واژه: سلول هاي بنيادي مزانشيمي، مغز استخوان، آنتي ژن CD34

متن کامل اين مقاله به صورت فايل RAR قابل دريافت مي باشد.

 

جهت رويت ساير فعاليتها به پروفايل آقاي صمد ندري مراجعه نماييد.